Právní informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1. Název

  Mateřská škola, Vémyslice, okres Znojmo, příspěvková organizace

 

2. Důvod a způsob založení

  Právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení. Datum zápisu do rejstříku je 1.1.2003. Hlavní účel je zajištění činnosti dle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

3. Organizační struktura

Statutárním orgánem je ředitelka školy.

Ředitel školy: Jana Slámová

Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: Mateřská škola

                                                    Školní jídelna

4. Kontaktní spojení

  Mateřská škola, Vémyslice, okres Znojmo, příspěvková organizace

  Vémyslice 28

  671 42 Vémyslice

  Telefon: 530 332 600

  WWW: www.msvemyslice.cz

 

4.1. Kontaktní poštovní adresa

  Vémyslice 28

  671 42 Vémyslice

 

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

   Vémyslice 28

  671 42 Vémyslice

 

4.3. Úřední hodiny

   po telefonické domluvě

 

4.4. Telefonní čísla

   530 332 600, 776760746

 

4. 5. čísla faxu

   Fax není využíván

 

4. 6. Adresa internetové stránky

   www.msvemyslice.cz

 

4.7. Adresa  e-podatelny

   msvemyslice@centrum.cz

 

4.8. Další elektronické adresy

            Datová schránka: qu459q

            Stravování: odhlaskymsvemyslice@email.cz

            Ředitel: infomsvemyslice@email.cz

 

5. Bankovní spojení

  195111820207/0100 (Komerční banka,a.s.)

 

6. IČ: 71011277

    

7. DIČ: CZ71011277

 

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

(všechny dokumenty jsou k nahlédnutí u ředitele školy)

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Vémyslice, okres Znojmo, příspěvkové organizaci - i na www stránkách školy před zápisem do předškolního vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní řád Mateřská škola, Vémyslice, okres Znojmo, příspěvková organizace - i na www stránkách školy
Provozní řád školní jídelny Mateřská škola, Vémyslice, okres Znojmo, příspěvková organizace – i na www stránkách školy

8.2. Rozpočet

Přímé výdaje na vzdělávání:
Prostředky na platy pedagogických pracovníků
Prostředky na platy nepedagogických pracovníků
Ostatní osobní náklady pedagogických zaměstnanců
Ostatní osobní náklady nepedagogických zaměstnanců
Zákonné odvody
Příděl do FKSP
ONIV
Příspěvek zřizovatele na provoz: Mateřská škola, Školní jídelna
 

9. Žádost o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.

Příjem žádostí a dalších podání

Písemně lze podat žádost:

- poštou

- předáním písemné žádosti ředitelce školy

- elektronickou poštou

- prostřednictvím datové schránky

 

10. Přijetí žádostí a dalších podání

Jméno a příjmení pracovníka školy určeného k poskytování informací:
Jana Slámová
tel. 530 332 600
e-mail: msvemyslice@centrum.cz

Úřední hodiny:

 

po domluvě s ředitelkou

Úřadovna:

 

Mateřská škola, Vémyslice, okres Znojmo, příspěvková organizace

 

 

 

 

 

 

Písemné podání:
volně formulovanou žádost lze doručit osobně, poštou, elektronicky s uvedením následujících údajů:

  • identifikace žadatele (u fyzické osoby jméno, příjmení, adresa, telefon příp. e-mail, u právnické osoby název subjektu, sídlo, telefon, příp. e-mail)
  • předmět žádosti
  • způsob vyzvednutí informace (písemně, osobně, e-mailem)
  • datum, podpis

Elektronickou poštou lze podat žádost na: msvemyslice@centrum.cz

V případě neformálních zpráv, dotazů, podnětů, vzkazů a dalších zpráv, které nejsou podnětem o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ústní nebo telefonické podání), je možné využít další dostupné kontakty nebo osoby – vedoucí školní jídelny, pedagogové školy.

 

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí ředitele je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor školství, Brno, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky mateřské školy, jejíž činnost provádí Mateřská škola, Vémyslice, okres Znojmo, příspěvková organizace.

 

12. Formuláře

Žádost o přijetí do mateřské školy lze získat osobně v kanceláři školy nebo na webových stránkách školy.

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Odklad povinné školní docházky
Dodatečný odklad povinné školní docházky
Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání
 

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

 

14.2. Vydané právní předpisy

Nebyly vydány žádné právní předpisy

 

15. Úhrada za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací:

1. náklady spojené s vyhledáváním informací

(za každou započatou hodinu) – zdarma

2. pořízení kopie formátu A4 - jednostranně za list - zdarma

- oboustranně za list - zdarma

3. opatření technického nosiče dat (CD) nelze vytvořit

4. odeslání informace žadateli:

cena dle platného sazebníku České pošty

e-mail zdarma

 

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací: není

 

16. Licenční smlouvy: nejsou

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.najdete v sekci „O nás“ ve složce „Dokumenty“

 

Ve Vémyslicích 1. 1. 2019                                                         Jana Slámová

 

 


O nás